ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОИХ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
м. Київ « 01» лютого 2023 р.


Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для усіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір на сайті (за посиланням): https://keypointbreeder.com/ .
Сторони:
Виконавець: Фізична особа – підприємець БОРИСОВА ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку, з однієї сторони, та
Замовник: Будь-яка фізична особа, що діє від свого імені чи від імені юридичної особи, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію Дієздатна фізична особа, що діє від свого імені чи від імені юридичної особи, що здійснила реєстрацію на Сайті, з другої сторони,
в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,
уклали цей Публічний договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання інформаційно консультаційних послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Справжній Публічний договір (далі — Оферта, Публічний договір) являє собою офіційну пропозицію Виконавця на сайті https://keypointbreeder.com/, з надання Інформаційноих консультаційних послуг Замовнику (Замовникам) на перерахованих нижче умовах шляхом надання інформації (консультації) через системи зв'язку та або спеціальної форми передачі інформації, у тому числі сервіси для проведения вебинаров, прямых эфиров и веб-конференций онлайн вебінари — спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь і навичок у певній сфері діяльності ( інформатизація ), або відчуження на користь Замовника тренінгу в запису — за встановлену плату (доступ до придбаного курсу (відео-запису, текстових та графічних матеріалів) здійснюється шляхом надсилання на e-mail користувача посилання для перегляду курсу в мережі інтернет).
1.2. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до висновку прийняття сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.
1.3. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Публічного договору на надання інформаційно консультаційних послуг (Оферта):
– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://keypointbreeder.com/;
– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://keypointbreeder.com/ у тому числі надходження грошових коштів Замовника на рахунок Виконавця, вказаних у цьому договорі не в повному об'ємі;
– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://keypointbreeder.com/. Даний Публічний договір на надання інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованою) з моменту заповнення Замовником замовлення на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на рахунок Виконавця, вказаних у цьому договорі.
1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Публічного договору на надання Інформаційних послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ
2.1 З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
«Оферта» — справжній публічний договір на надання інформаційних послуг.
«Сайт Виконавця» — інтернет-сайт https://keypointbreeder.com/ використовуваний Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно відповідного договору.
«Інформаційні послуги» — будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначена в цьому Публічному договорі або на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов оферти для участі в тематичних тренінгах в форматі вебінарів, супутніх їм семінарах в форматі вебінарів, а також інформаційних послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів-тренінгів (тренінги в запису), і супутніх інформаційних послуг Виконавця в формі консультацій, використовуючи технології пірінгових мереж (SKYPE-консультації), або консультаційних послуг в іншій формі. Форма і необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.
«Акцепт оферти» — повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по оплаті (повний чи частковий) Інформаційної послуги. Надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://keypointbreeder.com/ та акцептувала даний Договір.
«Виконавець» - суб'єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері інформатизації та реквізити якого зазначено у розділі 11 даного Договору.
«Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику Інформаційноих консультаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінару за плату, або надання Замовнику доступу до матеріалів, які знаходяться в закритих групах (аккаунтах) Виконавця в соціальних мережах.
3.2. Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Даний договір на надання інформаційно консультаційнихих послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів (повна або часткова оплата інформаційної послуги) на рахунок Виконавця, вказаний у цьому публічному договорі.
3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів пропонованих Замовнику, які включають в себе:
— оплата на рахунок Виконавця через банк;
— іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.
3.4. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
3.5 Оплата здійснюється платіжними картками Visa та MasterCard - за допомогою платіжної системи WayForPay

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ
4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної на Сайті (або в закритих групах Виконавця на інших сайтах), надсилає пароль та посилання для доступу до запису вебінару, або надає доступ в закриту зону сайту, або приймає Замовника в закриту групу в соціальні мережі, за умови часткової чи повної передоплати цієї інформаційної послуги, згідно умов надання кожної окремої Інформаційної послуги.
4.2. Порядок оплати кожного виду Інформаційної послуги вказуються на Сайті.
4.3. Участь у вебінарі підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, вказаних у п. 3.3. цього Публічного договору, в порядку визначеному для оплати кожної окремної Інформаційної послуги, що зазначений на Сайті. Посилання на участь у вебінарі надаються Замовнику шляхом їх направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при заповненні заявки на отримання Інформаційних послуг шляхом участі в онлайн вебінарі.
4.4. У разі, якщо протягом 1 робочого дня з моменту здійснення оплати відповідної Інформаційної послуги Замовник по тій або іншій причині не отримав повідомлення на e-mail щодо доступу до Інформаційної послуги, йому необхідно звернутися до Виконавця за телефоном +38097 112 4384
4.5. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення вебінару в термін, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої групи, або закритої зони Сайту протягом 1 робочого дня з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.
4.6. Справжня оферта має силу акта про надання послуг. Приймання проводиться шляхом одноосібного складання без підписання відповідного акта.
4.7. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в вебінарі без повернення внесеної плати, в разі порушення ним правил поведінки під час вебінару. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників тренінгу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання і т.п.
4.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в вебінарі в разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі у вебінарі третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в вебінарі, третім особам за плату або безоплатно. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих в результаті отримання Інформаційних послуг, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Замовника.
4.9. Після закінчення навчання повторно посилання доступу до уроків не надаються.
4.10. Після початку надання виконавцем Інформаційної послуги кошти, сплачені Замовником в якості оплати за таку Інформаційну послугу, поверненню не підлягають.

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА САЙТІ
5.1. Надання Замовнику Інформаційної послуги можливо за умови оформлення їм на Сайті відповідного замовлення. Замовлення повинно містити прізвище, ім'я Замовника, адреса проживання, адреса його електронної пошти, телефон.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
6.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику інформацію щодо способу доступу до придбаного вебінару або запису (посилання/ пароль для доступу і т.д).
6.2. Виконавець залишає за собою право змінювати спосіб надання матеріалів замовнику, попередньо повідомивши Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Замовника, яка була вказана при оформлені Замовлення.
6.3. Виконавець має право змінювати тривалість вебінару/ відеокурсу і / або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 5 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).
6.4. Виконавець має право продовжити терміни проведення вебінару, повідомивши про це Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на термін, що не перевищує 30 календарних днів.
6.5. Виконавець не несе відповідальності у випадку, коли інформація, знання, навички, отримані Замовником в результаті надання Інформаційної послуги, будуть незрозумілі Замовнику. У цьому випадку Сторони вважатимуть, що таке нерозуміння є наслідком особистого інтелектуального несприйняття Замовником інформації.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
7.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі оформлення замовлення на Сайті. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації.
7.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв'язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.
7.3. Замовник зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до матеріалів. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, незалежних від Виконавця (в т.ч. через невиконання п. 7.1 даної Оферти).
7.4. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, приймає на себе також ризик неотримання бажаного результату внаслідок використання знань, умінь і навичок, отриманих Замовником під час надання Інформаційної послуги.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до відповідного суду.
8.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Оферті, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Публічним договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Публічного договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Публічного договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця (і \ або ведучого вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, збої у роботі сторонніх сервісів, які використовуються для надання послуги та доступу до матеріалів, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.
9.2. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п. 9.1. Договору, термін виконання зобов'язань за цим Публічним договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.
9.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, Сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Публічного договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Особи, що уклали цей Публічний договір (акцептували оферту), погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням даного Публічного договору, можуть включатися до баз персональних даних Сторін. Укладаючи цей Публічний договір (акцептуючи оферту), вони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Підписанням даного Договору особи, що його підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
10.2. Контент Інформаційних послуг є інтелектуальною власністю і підлягає охороні відповідно до законодавства України. Поширення отриманої Замовником в результаті надання Виконавцем Інформаційної послуги інформації в комерційних цілях є неприпустимим без прямої санкції Виконавця як власника прав на інтелектуальну власність.
10.3. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
10.4. У разі, що не врегульований цим Публічним договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
10.5. Виконавець за цим Публічним договором є платником єдиного податку.
10.6. До даного Публічного договору застосовується законодавство України.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ ДЛЯ ЗДІСНЕННЯ ОПЛАТИ
Фізична особа – підприємець – БОРИСОВА ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Адреса: УКРАЇНА, 07352, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, с.Лютіж, масив Північний
запис про проведення державної реєстрації: 07.12.2020 №100820278394
Код 3080221708
Банківські реквізити:
UA693052990000026007026707189
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299
Платник єдиного податку
It is a platform dedicated to ethican dog and cat breeders worldwide. It is all about the new approach toward the online promotion of the breeding program and ongoing support for responsible breeders who love their breed and do their best to develop their kennel.
© Breeder's Key Point 2020 - 2023
ABOUT Breeder's Key Point
CONTACT
breeders.marketing@gmail.com
NEWSLETTER
Subscribe to the Breeder’s Key Point newsletter to get notifications about new stories, articles in the blog and upcoming online workshops.
BLOG
FOLLOW US
instagram ico
facebook ico
SUCCESS STORIES
RESOURCES